Post Wt maja 23, 2017 12:18 pm

Kompendium wiedzy o ćwiczeniach sportowych

Trening sportowy to długi, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik pokazuje się technologii i polityki swojej wiedze i pełni je, kształtuje kondycja fizyczna, a też cechy wolicjonalne i osobowość oraz zdobywa informację na materiał realizowanej przez siebie działalności sportowej. Celem treningu jest optymalizacja funkcji ustroju i rozwinięcie specyficznej adaptacji wysiłkowej, umożliwiającej uzyskiwanie maksymalnych wyników i dokonań w prowadzonej specjalności ruchowej. Adaptacja to energia przystosowania się człowieka do różnych warunków środowiskowych. Opowiadamy o adaptacji genotypowej (liczącej na wytworzeniu zmian anatomicznych i fizjologicznych w puli genetycznej, a to niesionych z pokolenia na pokolenie) lub fenotypowej (reakcje fizjologiczne na leczące bezpośrednio bodźce środowiska). Wczesna specjalizacja to chcenie do możliwie najwcześniejszego przygotowania organizmu do określonych wymogów wąskiej specjalizacji ruchowej i skutecznej. Pojęciem całkiem innym jest tzw. trening ogólnorozwojowy, którego kierunkiem tworzył być ciągły rozwój ruch i dyspozycji stanowiących fundament pod przyszłą specjalizację. Dobre rozwiązania treningowe wymagają istnieć wsparte na założeniach rozwoju biologicznego młodego organizmu, w szczególności zaś rozwoju kondycje i metod fizycznej, co pochodzi z całokształtu zjawisk wzrastania, dojrzewania i różnicowania ustroju. Tak a w pracy celu, trening zachodzący w latach intensywnego naturalnego rozwoju powinien być wyznaczony na rozbudowę potencjału sportowego i szerokie doskonalenie funkcji i nabywanie różnorakich umiejętności ruchowych.
Sponsored Link: protein powder
W sił czasu wyróżniamy trzy etapy szkolenia: wszechstronny, ukierunkowany i profesjonalny. Trening wszechstronny obejmuje wszystkie grupy środków prowadzących w postępowanie analityczny poszczególne cechy motoryczności bądź więcej kompleksowo kształtuje potencjał ruchowy, wzbogacając umiejętności ruchowe w różnych zadaniach. Trening ukierunkowany grupuje środki służące kształtowaniu celowo profilowanego potencjału ruchowego, w środek logiczny i kompleksowy, przy zastosowaniu różnorakich metod i formowanie zespołu umiejętności ważnych dla prognozowanego kierunku specjalizacji. Trening specjalny oparty jest o wymogi techniczne i proste wybranej specjalizacji. Rozbudowuje sprawność specjalną przy użyciu specjalnych metod, ma również środki doskonalenia technicznego, taktycznego, wolicjonalnego i teoretycznego.
Różnicowanie jest niezbędne ze względu na efektywność osiągnięcia celu, choć wychodzi z pozostałych przesłanek. A właśnie: na etapie szkolenia wszechstronnego różnicowanie małe jest przede każdym kryteriami rozwoju biologicznego; na cyklu szkolenia ukierunkowanego trening różnicowany jest ze powodu na czynniki rozwojowe; na poziomie szkolenia specjalnego trening uzależniony jest zdobywaniu i poprawianiu wiedze i energie specjalnej, różnicowanie ma cel techniczny, taktyczny i wygodny.
Struktura ruchu to układ i rozmieszczenie elementów składowych procesu, sposoby ich wzajemnego podporządkowania i informacje pomiędzy nimi także zasady sprzężenia w jeden system będący jako całość. Sposób funkcjonowania systemu stanowi łączny efekt funkcji poszczególnych elementów i struktury jako sposobu. Struktura treningu ukazuje się: racjonalnym systemem wzajemnych powiązań różnych składowych stworzenia w ciągu treningu; określoną zależnością parametrów obciążeń wysiłkowych, obciążeń treningowych i startowych, faz pracy o innym charakterze i spokoju; uzasadnioną w funkcji celu kolejnością występowania składowych ogniw struktury czasowej, przejawiającą się fazowo w całościowym procesie szkolenia, zgodnie z myślami rozwoju stanu wytrenowania i organizacji sportowej.