Post Cz lip 13, 2017 1:04 pm

Meritum procesu karnego

Cel procesu karnego przylega do zagadnień spornych w literaturze, wyjaśnianych za pomocą różnych teorii. W języku polskim przez osobę zwykle zna się to, co stanowi pięknem zasadniczym, podstawowym, a zatem stanowiącym grunt albo też zasadnicze założenie. Przechodząc do ustalania ważnych cech procesu karnego, stanowiących o jego osobie, nie można pominąć dotychczasowego dorobku nauki, w której odbywano starania w charakteru rozwiązania tego problemu. Wśród poglądów, za pomocą których podejmowano próby rozwiązania tego zadania, można wskazać teorię dopatrującą się istoty procesu karnego przede wszystkim w porządku gwarancji procesowych  w toku karnym dopatrywano się w pierwszej mierze formy ochrony praw jednostki. Teoria ta miała reakcję na samowolę organów państwowych. Inną próbą wyjaśnienia istoty procesu karnego było uważanie go jako całości realizacji prawa karnego materialnego. Proces karny miano jako przykłady określone przez prawo, a a jako prawo formalne. Te projekty działań procesowych były działać realizacji prawa karnego materialnego. W rzeczywistości oznaczało to ograniczenie procesu karnego do osoby podrzędnej, o profilu technicznym i wykonawczym w sądu do dobra materialnego. Mimo ich jednostronności, walorem tych myśli jest wyobrażenie o potrzebie ustawowego regulowania procesu karnego, w jakim gwarantowane są prawa jego uczestników.

Link sponsorowany: ceniony adwokat jaworzno

Tych stanowisk nie ma konieczności kwestionować, ale nie przedstawiają one istoty procesu karnego.
Największe znaczenie zyskała teoria procesu jako stosunku prawnego. Stanęła ona na gruncie procesu cywilnego. Jej doskonałym twórcą był Oskar Bülow, którego zamierzaj rozwinął i przeniósł na grunt procesu karnego J. Kohler. W kwestię tego zdania, proces jest stosunkiem prawnym. W późniejszym czasie nauka ta szła różnym modyfikacjom. Według jednych, był zatem układ prawny przechodzący w toku karnym między państwem (sędzią) a oskarżonym, według innych  także między stronami. Co do analizy tej idei w ciągu nauki procesu karnego zdania są podzielone. Nie brak wypowiedzi, z których wynika, że osoby procesu jako stosunku prawnego można dopatrywać się w tym, że proces stosowany jest jako prawny bieg, w jakim akcji i żądania stoją w odpowiednim, ustawowym stosunku do założeń oraz celów w ciągu, eliminując samowolę i przemoc. Mimo podkreślenia w omawianej teorii dynamicznego charakteru procesu nie wolno jej dopuszczać w takim stanie, bo w rzeczywistości neguje potrzebę przyznania stronom praw procesowych. W literaturze polskiej istoty procesu karnego dopatruje się nie w poszczególnej, a w moc jego zaletach. Do tematów umieszczających się na myśl procesu karnego należą inne cechy charakterystyczne:
1. Proces jest działalnością niezawisłego sądu, współpracujących z nim organów ścigania karnego a jakichkolwiek innych uczestników postępowania karnego.
2. Stanowi obecne rola uregulowana przez przepisy prawa procesowego.
3. Działalność procesowa jest w ramach stosunków procesowych.
4. Proces karny jest podejmowany i wywoływany w pewnym celu.